سبدگردان بورس

سبدگردان، شخص حقوقی است که متولی سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار بورس است.

ورود به پنل تخصصی